Privacystatement

Judith Kunst, Praktijk voor psychosociale en contextuele therapie te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72865148, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe zij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Judith Kunst persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan Judith Kunst, Praktijk voor psychosociale en contextuele therapie;
 3. bezoekers van de website www.judithkunst.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Judith Kunst;
 5. alle overige personen die met Judith Kunst contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Judith Kunst verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgenomen tijdens behandelsessies met als doel intervisie en/of supervisie.

Judith Kunst verwerkt geen gegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.judithkunst.nl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking
Judith Kunst verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond
Judith Kunst verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Judith Kunst kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies van persoonsgegevens verwerken. Zij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Judith Kunst deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Judith Kunst geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Judith Kunst bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens.

Van bezoekers van de website www.judithkunst.nl worden geen gegevens bewaard.

9. Wijzigingen privacystatement
Judith Kunst kan dit privacystatemen altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.judithkunst.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Judith Kunst te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar welkom@judithkunst.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Judith Kunst persoonsgegevens verwerkt, kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar welkom@judithkunst.nl
Een klacht trachtzij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Amsterdam, 1 december 2018